Skip to main content

How We Help

Childcare Expansion Grant Program

Valley Health Foundation stopped accepting applications on Thursday, November 30, 2023 at 5pm (PST).

 

Haga clic aquí para leer este párrafo en español
Nhấp vào đây để đọc đoạn văn này bằng Tiếng Việt

The County of Santa Clara Childcare and Early Education Infrastructure (Expansion) Grant Program has allocated $15 million of Federal Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds under the American Rescue Plan Act (ARPA) to support local childcare providers serving communities negatively impacted by the COVID-19 pandemic to open, reopen, or increase the total number of affordable childcare spaces. Childcare providers eligible for infrastructure funding may include Family Child Care Home (FCCH), center-based, and other community agencies. Priority will be given to childcare providers who meet select social equity criteria to serve communities in greatest need of childcare and to reflect the geographic and cultural diversity of Santa Clara County.

For more information about the Childcare Infrastructure Grant Program, please email us at childcare@vhfca.org.

The Childcare Expansion Grant Program is administered by Valley Health Foundation (VHF) through a contract with the County of Santa Clara.

In partnership with
County of Santa Clara Seal - Logo

 

 

 

 

El Programa de Subvención para la Ampliación de Guarderías

 

Valley Health Foundation dejó de aceptar solicitudes el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 5pm hora Pacífico (PST).


El programa de subvención para guarderías y la infraestructura (ampliación) para la educación temprana del Condado de Santa Clara ha asignado $15 millones de fondos federales de recuperación fiscal estatal y local en virtud de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para apoyar los proveedores locales de cuidado infantil que atienden a las comunidades afectadas negativamente por la pandemia de COVID-19 para que abran, reabran, o aumenten el número total de espacios de cuidado infantil económicos. Los proveedores de cuidado infantil que califican para la financiación de infraestructura pueden incluir los hogares de cuidado infantil (FCCH, por sus siglas en inglés), los centros de cuidado infantil, u otras agencias comunitarias. Se dará prioridad a los proveedores de cuidado infantil que cumplan determinados criterios de equidad social para atender a las comunidades más necesitadas de cuidado infantil y reflejar la diversidad geográfica y cultural del condado de Santa Clara.

Para más información sobre el programa de subvención para la ampliación de servicios de guardería, envíenos un correo electrónico a childcare@vhfca.org.

El Programa de Subvención para Guarderías y la Infraestructura (ampliación) para la Educación Temprana está financiado por el Condado de Santa Clara, a través de los fondos federales de recuperación fiscal estatal y local en virtud de la Ley del Plan de Rescate Americano.

El programa de subvención para la ampliación de guarderías es administrado por la Fundación Valley Health (VHF, por sus siglas en inglés) a través de un contrato con el Condado de Santa Clara.

*La información sobre el programa de proveedores de servicios de guardería solo está disponible en inglés

 

 

 

Chương trình Tài trợ Mở rộng cho ngành Giữ trẻ

 

Tổ chức Y tế Valley (Valley Health Foundation) đã ngưng nhận đơn vào thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 lúc 5 giờ chiều (PST).


Chương trình Tài trợ (Mở rộng) Hạ tầng Cơ sở cho ngành Giữ trẻ và Giáo dục Mầm non Hạt Santa Clara đã phân bổ 15 triệu Mỹ kim của Quỹ Hồi phục Ngân sách Địa phương và Tiểu bang do Siêu vi khuẩn Corona của Liên bang dưới Đạo luật Kế hoạch Giải cứu người Hoa kỳ (ARPA) để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ địa phương phục vụ cộng đồng đã bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 để mở, mở lại, hoặc tăng thêm tổng số của các nơi giữ trẻ với giá cả phải chăng. Các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ hội đủ điều kiện cho việc tài trợ hạ tầng cơ sở có thể bao gồm Giữ trẻ Tại gia (FCCH), các cơ quan trung tâm cộng đồng, và các cơ quan cộng đồng khác. Ưu tiên sẽ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ đáp ứng được lựa chọn tiêu chí công bằng xã hội để phục vụ các cộng đồng cần đến vấn đề giữ trẻ nhiều nhất và để phản ảnh về sự đa dạng của địa lý và văn hóa tại Hạt Santa Clara.

Để biết thêm thông tin về Chương trình Tài trợ Mở rộng cho ngành Giữ trẻ, vui lòng email cho chúng tôi tại childcare@vhfca.org.

Chương trình Tài trợ (Mở rộng) Hạ tầng Cơ sở cho ngành Giữ trẻ và Giáo dục Mầm non do Hạt Santa Clara nhận được kinh phí qua Quỹ Hồi phục Ngân sách Địa phương và Tiểu bang do Siêu vi khuẩn Corona của Liên bang dưới Đạo luật Kế hoạch Giải cứu người Hoa kỳ.

Chương trình Tài trợ Mở rộng cho ngành Giữ trẻ do Quỹ Y tế Valley/Valley Health Foundation (VHF) điều hành thông qua một hợp đồng với Hạt Santa Clara.

 

* Thông tin về chương trình Giữ Trẻ của Những Nhà Cung cấp Dịch vụ có cơ sở là Trung Tâm chỉ có sẵn   bằng Tiếng Anh

MENU CLOSE