Skip to main content

How We Help

Childcare Expansion Grant Program for Family Childcare Home Providers

 

Haga clic aquí para leer este párrafo en español
Nhấp vào đây để đọc đoạn văn này bằng Tiếng Việt

The Childcare Expansion Grant program is available to licensed Child Care Family Childcare Home Providers in Santa Clara County. Infrastructure support will focus on childcare facility supports that address either construction or operational needs and result in an increase in childcare capacity, including filling vacant enrollment spots. With a focus on social equity, this Grant Program, approved by the County of Santa Clara Board of Supervisors on February 28, 2023, will use $15 million of Federal Coronavirus State, and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF) under the American Rescue Plan Act (ARPA) to support local childcare providers serving communities negatively impacted by the COVID-19 pandemic to open, reopen, or increase the total number of affordable childcare spaces. Childcare providers eligible for infrastructure funding may include Family Child Care Home (FCCH), center-based, and other community agencies. Priority will be given to childcare providers who meet select equity criteria to serve communities in greatest need of childcare and to reflect the geographic and cultural diversity of Santa Clara County.

Valley Health Foundation stopped accepting applications on Thursday November 30, 2023 at 5pm (PST).

This page is intended to provide Family-based Childcare Home (FCCH) Programs with information on the Grant Program, including the following:
 

NOFA & related policies:

Resources for applicants:

Guidance for application submission (Valley Health Foundation stopped accepting applications on Thursday, November 30th 2023):

  • New Family Childcare Provider Business Application
  • Family Childcare Operations Application
  • Webinar to assist Family Childcare Home Applicants in the Submission of their grant applications in Submittable

 

For more information about the Childcare Expansion Grant Program, please email us at childcare@vhfca.org.

The Childcare and Early Education Infrastructure (Expansion) Grant Program is funded by the County of Santa Clara through the Federal Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds Under the American Rescue Plan Act.

The Childcare Expansion Grant Program is administered by Valley Health Foundation (VHF) through a contract with the County of Santa Clara.

In partnership with
County of Santa Clara Seal - Logo

 

 

 

 

Programa de Subvenciones para la Expansión de Guarderías para Proveedores de Guarderías en el Hogar

 

El programa de subvenciones para la expansión de guarderías está disponible para proveedores de guarderías en el hogar con licencia en el condado de Santa Clara. El apoyo a las infraestructuras se centrará en las instalaciones de cuidado de niños que aborden las necesidades de construcción u operativas y den lugar a un aumento de la capacidad de cuidado de niños, incluida la ocupación de plazas vacantes. Con un enfoque en la equidad social, este Programa de Subvenciones, que fue aprobado por la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara el 28 de febrero de 2023, utilizará $15 millones de los Fondos Federales de Recuperación Fiscal Estatal y Local (SLFRF, por sus siglas en inglés) del Coronavirus bajo la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para apoyar a los proveedores locales de guarderías que atienden a las comunidades afectadas negativamente por la pandemia del COVID-19 para que abran, reabran o aumenten el número total de lugares económicos para el cuidado de niños. Entre los proveedores de servicios de guardería que pueden optar a la financiación de infraestructuras se incluyen las guarderías en los hogares (FCCH, por sus siglas en inglés), las guarderías en centros y otras agencias comunitarias. Se dará prioridad a los proveedores de servicios de guardería que cumplan determinados criterios de equidad para atender a las comunidades más necesitadas de servicios de guardería y para reflejar la diversidad geográfica y cultural del condado de Santa Clara.

Valley Health Foundation dejó de aceptar solicitudes el jueves 30 de noviembre de 2023 a las 5pm hora Pacífico (PST).

El objetivo de esta página es proporcionar a las Familias con Guarderías en el Hogar (FCCH, por sus siglas en inglés) información sobre el Programa de Subvenciones, incluyendo lo siguiente:
 

NOFA y politicas relacionadas:

Recursos para solicitantes:

Orientación para la presentación de solicitudes (Valley Health Foundation dejó de aceptar solicitudes el jueves 30 de noviembre de 2023):

  • Solicitud de servicio de guardería en el hogar

  • Solicitud de servicio de guardería en el hogar

  • Información sobre un seminario web para ayudar a los solicitantes de centros de guarderías en el hogar a presentar sus solicitudes de subvención en Submittable:

 

Si desea más información sobre el Programa de subvenciones para la expansión de guarderías, envíenos un correo electrónico a childcare@vhfca.org.

El Programa de Subvenciones para la Infraestructura (Expansión) de Guarderías y Educación Temprana está financiado por el Condado de Santa Clara a través de los Fondos Federales de Recuperación Fiscal Estatal y Local del Coronavirus bajo la Ley del Plan de Rescate Americano.

El Programa de Subvenciones para la Expansión de Guarderías es administrado por la Fundación Valley Health (VHF, por sus siglas en inglés) a través de un contrato con el Condado de Santa Clara.

 

 

 

Chương Trình Tài Trợ Mở Rộng Nhà Trẻ dành cho Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Tại Gia

 

Chương trình Tài trợ Mở rộng Nhà trẻ hiện có dành cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Trẻ Tại gia có giấy phép trong Hạt Santa Clara. Hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng sẽ nhằm trọng tâm vào các hỗ trợ cho cơ sở chăm sóc trẻ để giải quyết về công trình hoặc các nhu cầu vận hành và mang lại kết quả gia tăng tiềm lực tối đa của cơ sở chăm sóc trẻ, bao gồm việc ghi danh vào các chỗ còn trống. Với sự chú trọng trên vấn đề công bằng xã hội, Chương trình Tài trợ này, đã được Hội đồng Giám sát viên Hạt Santa Clara phê chuẩn vào Ngày 28 Tháng 2 Năm 2023, sẽ sử dụng 15 triệu mỹ kim của Quỹ Hồi Phục Ngân Sách Địa Phương và Tiểu Bang do Siêu vi khuẩn Corona của Liên Bang (SLFRF) dưới Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Hoa Kỳ (ARPA) để hỗ trợ cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ở địa phương phục vụ các cộng đồng đã bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi đại dịch COVID-19 để mở, mở lại, hoặc tăng thêm tổng số của các nơi giữ trẻ với giá cả phải chăng. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ hội đủ điều kiện cho việc tài trợ cơ sở hạ tầng có thể bao gồm Chăm sóc Trẻ Tại Gia (FCCH), các cơ quan trung tâm cộng đồng, và các cơ quan cộng đồng khác. Ưu tiên sẽ dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ đáp ứng được lựa chọn tiêu chí công bằng để phục vụ các cộng đồng cần đến vấn đề giữ trẻ nhiều nhất và để phản ảnh về sự đa dạng thuộc địa lý và văn hóa của Hạt Santa Clara.

Tổ chức Y tế Valley (Valley Health Foundation) đã ngưng nhận đơn vào thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 lúc 5 giờ chiều (PST).

Trang này có chủ đích cung cấp cho các Chương trình Chăm sóc Trẻ Tại Gia (FCCH) với thông tin về Chương trình Tài trợ, gồm có những điều sau đây:
 

Để biết thêm thông tin về Chương trình Tài trợ Mở rộng ngành Giữ trẻ, vui lòng email cho chúng tôi tại childcare@vhfca.org.

Chương trình Tài trợ (Mở rộng) Cơ sở Hạ tầng ngành Giữ trẻ và Giáo dục Mầm non do Hạt Santa Clara nhận được kinh phí qua Quỹ Hồi Phục Ngân Sách Địa Phương và Tiểu Bang do Siêu vi khuẩn Corona của Liên Bang dưới Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Hoa Kỳ.

Chương trình Tài trợ Mở rộng ngành Giữ trẻ do Quỹ Y tế Valley/Valley Health Foundation (VHF) điều hành thông qua một hợp đồng với Hạt Santa Clara.

MENU CLOSE